نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 05 تیر 1398 - Wed, 26 Jun 2019
خردورزى و حيات معقول و فلسفی انسان بايد از ولايت الهى تبعيت كند و مناسك اين تبعيت نيز تبيين گردد. اساسا «هدايت عقل به دين» به وسيله خود دين واقع مى شود و عقل هدايت يافته نيز با سرپرستی دينی رو به کمال می رود. اگر انسان عقل نداشت و نيز از كشش ها و جاذبه هاى فطری و درونى برخوردار نبود مخاطب انبيا نمى ...
ما به يك سلسله مسائلي مبتلا شديم كه مسائل جديدي است و بايد پاسخ بدهيم. مهمترين شان مسئله مديريت و سرپرستي اجتماعي است، آن هم مسئله سرپرستي و حكومت به مفهوم جديد و با وضعيّت جديد. به تعبير ديگر زمانی ما اگر مي خواستيم فقه مقارَن داشته باشيم، فقه اهل سنت بود، مسائل حكومت در مقياس مباحث دولت عثماني و ...
پایگاه حقوق کجاست؟ یعنی وقتی شما یک نظام حقوقی را ترسیم می کنید و آن را مبنای عمل اجتماعی قرار می دهید، این نظام بر چه مبنایی اتخاذ می شود؟ اگر ما از این حقوق تبعیت نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ و چه الزامی وجود دارد که ما پایبند به این حقوق باشیم؟ و فرض کنید اگر امکان تخلف از آن حقوق برای ما وجود داشت ...
به گمان ما فلسفه باید در خدمت دین قرار بگیرد. فلسفه ای فلسفه است که بتواند به تحقق آرمان های انبیا خدمت کند و الّا اوهام و افسانه اند. هیچ فرقی نمی کند که ارسطو افسانه بگوید یا یک رمان نویس خارجی. همه افسانه است و هیچ فرقی نیست بین فیلسوفان غربی و رمان نویس های غربی. سخنان آنها همه تراوشات ذهنی انس ...
گام دوم طرح جامع و مديريت منسجم براي سازمان دهي فعاليت هاي تحقيقاتي است تا از اين طريق يكپارچگي و انسجام توليدات علمي در جهت مطلوب و همچنين توسعه ظرفيت تحقيقاتي در جامعه اتفاق بيفتد. شبكه اي كه ما بايد به سمت آن حركت كنيم شبكه اي است كه در آن سازماندهي در توليد فكر اتفاق مي افتد. معناي اين كار اين ...
اين گونه نيست كه فن آوري ها، اطلاعات، علوم و فرهنگ جبهه مقابل شما اطلاعات و ابزار خنثايي باشد كه شما بگوييد ما به طرف شبكه اطلاعات حركت مي كنيم، اما سعي مي كنيم از همان مسيري كه دنيا پيش مي رود تبعيت كنيم و به قافله كنوني برسيم و در همين مسير از قافله كنوني بشر سبقت بگيريم. چنين شكلي از حركت، براي ...
بنابراين، اين طبقه بندي كاملاً با آن طبقه بندي متفاوت است. در اين طبقه بندي، شما اخلاق، اعتقادات و تكليف را داريد؛ يعني نظام ارزشي، نظام توصيفي و نظام تكليفي را كه معارف ديني هستند بالا قرار مي‌دهيد و زير مجموعه آنها نظام معقوليت و نظام انديشه‌هاي نظري مثل « فلسفه چگونگي» و « فلسفه چه نسبتي» كه فلس ...
اولين لايه اي كه بايد در هماهنگ سازي فرهنگ جامعه مورد توجه قرار دهيم، اين است كه فرهنگ، ورودي هاي مختلفي دارد: ورودي وحي، حس، عقلانيت و قوه سنجشي انسان. ورودي ديگري هم كه ممكن است براي فرهنگ در نظر بگيريد شهود و مكاشفه است. اولين قدم اين است كه چگونه مي توان فرهنگي را كه مستند به اين حوزه هاي مختلف ...
طبيعي است اگر بنا شود در يك جامعه همه ابعاد توسعه به صورت هماهنگ و متوازن مورد مطالعه قرار گيرند، اين جامعه به يك نظام اطلاعات هماهنگ نيازمند است تا همه اطلاعات به صورت بُعد يكديگر ملاحظه شوند و ارتباطشان با هم ديده شوند و انسجام پيدا كنند. البته همان طور كه گفتم، اين ديدگاه به نحوي در گذشته هم وجو ...
بنابراين معني امتداد فلسفه در عينيت اين نيست كه فلسفه جايگزين علوم شود، يا كاركردي را كه از علوم متوقع هستيم، مستقيم از فلسفه توقع داشته باشيم. پس آيا مقصود اين است كه فلسفه از طريق يك مكتب در عينيت جاري شود؟ اين نوع كاركرد را نمي توان منكر شد، زيراممكن است شما از طريق عقلانيت به مكتبي برسيد كه آن ...