نسخه آزمایشی
دوشنبه, 16 تیر 1399 - Mon, 6 Jul 2020
به گمان ما فلسفه باید در خدمت دین قرار بگیرد. فلسفه ای فلسفه است که بتواند به تحقق آرمان های انبیا خدمت کند و الّا اوهام و افسانه اند. هیچ فرقی نمی کند که ارسطو افسانه بگوید یا یک رمان نویس خارجی. همه افسانه است و هیچ فرقی نیست بین فیلسوفان غربی و رمان نویس های غربی. سخنان آنها همه تراوشات ذهنی انس ...
گام دوم طرح جامع و مديريت منسجم براي سازمان دهي فعاليت هاي تحقيقاتي است تا از اين طريق يكپارچگي و انسجام توليدات علمي در جهت مطلوب و همچنين توسعه ظرفيت تحقيقاتي در جامعه اتفاق بيفتد. شبكه اي كه ما بايد به سمت آن حركت كنيم شبكه اي است كه در آن سازماندهي در توليد فكر اتفاق مي افتد. معناي اين كار اين ...
اين گونه نيست كه فن آوري ها، اطلاعات، علوم و فرهنگ جبهه مقابل شما اطلاعات و ابزار خنثايي باشد كه شما بگوييد ما به طرف شبكه اطلاعات حركت مي كنيم، اما سعي مي كنيم از همان مسيري كه دنيا پيش مي رود تبعيت كنيم و به قافله كنوني برسيم و در همين مسير از قافله كنوني بشر سبقت بگيريم. چنين شكلي از حركت، براي ...
بنابراين، اين طبقه بندي كاملاً با آن طبقه بندي متفاوت است. در اين طبقه بندي، شما اخلاق، اعتقادات و تكليف را داريد؛ يعني نظام ارزشي، نظام توصيفي و نظام تكليفي را كه معارف ديني هستند بالا قرار مي‌دهيد و زير مجموعه آنها نظام معقوليت و نظام انديشه‌هاي نظري مثل « فلسفه چگونگي» و « فلسفه چه نسبتي» كه فلس ...
اولين لايه اي كه بايد در هماهنگ سازي فرهنگ جامعه مورد توجه قرار دهيم، اين است كه فرهنگ، ورودي هاي مختلفي دارد: ورودي وحي، حس، عقلانيت و قوه سنجشي انسان. ورودي ديگري هم كه ممكن است براي فرهنگ در نظر بگيريد شهود و مكاشفه است. اولين قدم اين است كه چگونه مي توان فرهنگي را كه مستند به اين حوزه هاي مختلف ...
طبيعي است اگر بنا شود در يك جامعه همه ابعاد توسعه به صورت هماهنگ و متوازن مورد مطالعه قرار گيرند، اين جامعه به يك نظام اطلاعات هماهنگ نيازمند است تا همه اطلاعات به صورت بُعد يكديگر ملاحظه شوند و ارتباطشان با هم ديده شوند و انسجام پيدا كنند. البته همان طور كه گفتم، اين ديدگاه به نحوي در گذشته هم وجو ...
بنابراين معني امتداد فلسفه در عينيت اين نيست كه فلسفه جايگزين علوم شود، يا كاركردي را كه از علوم متوقع هستيم، مستقيم از فلسفه توقع داشته باشيم. پس آيا مقصود اين است كه فلسفه از طريق يك مكتب در عينيت جاري شود؟ اين نوع كاركرد را نمي توان منكر شد، زيراممكن است شما از طريق عقلانيت به مكتبي برسيد كه آن ...
ابتدا بايد علت نياز بشر به دين و حوزة اين ضرورت را يافت. ممكن است اعتقاد بر اين باشد كه حيات بشر فقط در محدودة دنيا بوده و ماوراء آن چيزي جز اوهام نيست؛ و يا اينكه حداقل احتمال وجود عوامل ديگري را داده و رابطة انسان را با اين عالم، محتمل دانست؛ به همين اندازه كه وجود عوالمي ديگر محتمل باشد، حتماً ب ...
آيا نظريه جهتداري علوم مي تواند به گونه اي «كاشفيت مطلق» را نپذيرد و در عين حال در ورطه «نسبيت گرائي مطلق» كه هيچ پايگاهي براي صدق و كذب و حق و باطل باقي نمي گذارد نيفتد؟ يا اينكه همواره نفي كاشفيت مطلق، ملازم نسبيت گرايي مطلق است؟
اگر بخواهيم از منظر كلامي نيز همين نزاع را تعريف كنيم تقرير اين است كه دو ملكوت نوراني و ظلماتي - يا به تعبير عقل و جهل در عالم وجود دارد. جنگ بين عقل و جهل، يك جنگ فراگير است. ما وقتي به ساحت معرفت راه پيدا مي‎كنيم در واقع، در وادي عقل وارد شده‎ايم. به تعبير ديگر ما وقتي به انديشه‎ورزي مي‎پردازيم، ...