نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 115 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 29 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ادامه پاسخ به ادله مرحوم شيخ در تعدي از مرجحات منصوصه 4. چهارمين دليل مر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 114 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 28 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است پاسخ به ادله مرحوم شيخ 3. اولا عبارت «فان الرشد في خلافهم» لفظ روايت نيس ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 113 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شيخ ميفرمايند: ظاهر روايات تعدي از مرجحات منصوصه است. مرحوم شيخ اين ق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 112 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شيخ ابتدائا ميفرمايند: گفتيم كه اگر ما شك كنيم در مرجحيت امري، مقتضاي ق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 111 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 21 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تقرير اول مرحوم شهيد صدر براي تقديم مرجح جهتي اين بود كه ظهور روايات اين است كه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 110 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 15 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شهيد مرحوم شهيد صدر ميفرمايند: اگر مرجحات باب تعارض برگشت داشته باشند به ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 109 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 9 اردیبهشت94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است جواب مرحوم آغا ضياء به استدلال مرحوم نائيني مفروض مرحوم نائيني اين است ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 108 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 8 ارديبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. تقرير مرحوم نائيني براي تقديم مرجحات سندي مرحوم نائيني ابتدائا مرجحات ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 107 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ يكشنبه 6 ارديبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بحث در تقریر مرحوم شیخ از نظر منسوب به مرحوم وحید بهبهانی بود. طبق این تقریر، ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 106 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 1 اردي بهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده است که ایشان مرجحات جهت صدوری را مقدم بر مرجحات ...