نسخه آزمایشی
جمعه, 24 مرداد 1399 - Fri, 14 Aug 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و پنجم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ 14 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به بحث از رجوع یا عدم رجوع به مرجح اهمیت در جایی که متزاحمین مقید به قدرت شرعی اند پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن ب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و چهارم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه مروری بر مرجحات + ترتیب آنها پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. در این ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و سوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه قسم سوم از مرجح چهارم بررسی شده است، یعنی جایی که هر دو محتمل الاهمیة هستند ولی قوت احتمال در یکی بیشتر است. قابل ذ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و دوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 8 اردیبهشت ماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی مرجح اهمیت در جایی که احد المتزاحمین محتمل الاهمیة است پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و یکم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه مناقشه ای که بر امکان احراز أهم ملاکا وارد شده ایراد و به پاسخ آن پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیستم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه تقریر مرحوم نایینی و سید شهید صدر از چگونگی تقدیم این مرجح در جایی که اهمیت احد الملاکین احراز شده است ارائه شد ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نوزدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت سال 93 برگزار شده است. در این جلسه فرع فقهی که در ذیل مرجح سوم طرح شده است بررسی شد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بحث در ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هجدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی مرجح سوم از مرجحات مرحوم نایینی در باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 30 فروردین 93 برگزار شده است. در ذیل بحث از مرجح دوم یعنی عدم اشتراط به قدرت شرعی، در این جلسه به این مسئله پرداخته شده است که کدام اصل عملی هنگامی که اشتراط متزاحمی ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه شانزدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 27 فروردین ماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه، در ادامه بررسی مرجح دوم که عدم اشتراط به قدرت شرعی بود، بحث از این است که آیا با اطلاق خطاب میتوان عدم اشترا ...