نسخه آزمایشی
جمعه, 24 مرداد 1399 - Fri, 14 Aug 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه پانزدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 26 فروردین ماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه ادامه مناقشاتی که مرحوم خویی در مرجحیت عدم اشتراط به قدرت شرعی داشتند، بررسی شده است. قابل ذکر است که متن بردا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهاردهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 24 فروردین 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی مرجحیت عدم اشتراط به قدرت شرعی و مناقشاتی که مرحوم خویی بر کلام مرحوم نایینی داشتند، پرداخته شده است. قابل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سیزدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 فروردین 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی تفصیلی مرجحات مرحوم نایینی در باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دوازدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 19 فروردین سال 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی مرجحات مرحوم نایینی در باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه یازدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 فروردین سال 93 برگزار شده است. در این جلسه به بحث پیرامون مرجحاتی که مرحوم نایینی برای موارد تزاحم الادلة ذکر کرده اند پرداخته شده است. قابل ذکر است که م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 21 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه به مواردی از وقع تزاحم بین ادله پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.
ب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 20 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه جلسه قبل به بحث اشتمال یا عدم اشتمال تعارض بر موارد تزاحم الادلة پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هشتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه جلسه قبل به بحث اشتمال یا عدم اشتمال تعارض بر موارد تزاحم الادلة پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 18 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه جلسه قبل به بحث اشتمال یا عدم اشتمال تعارض بر موارد تزاحم الادلة پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه ششم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 14 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه جلسه قبل به انواع تعارض غیرمستقر پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. ...