نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه پنجم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 13 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه به بحث تعارض مستقر و غیر مستقر پرداخته شده و انواع آن بررسی شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مبا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهارم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 12 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث تعریف تعارض ادله پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. نکات تعری ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 11 اسفند 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث تعریف تعارض الادلة پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. آنچه به تعارض متصف ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 10 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه کلیات بحث تعریف تعارض ادله مطرح شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. تعریف تعارض الادلة ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه اول درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند ماه 92 برگزار شده است. در این جلسه به اصولی بودن بحث «تعارض الادلة» و همچنین تعریف سید شهید صدر از «تعارض الادلة» پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن بردا ...