نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 105 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 31 فروردين 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. تنبیه بعدی: لزوم اعمال ترتیب بین مرجحات مقدمه مرجحات را به چند شکل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 104 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ يكشنبه 30 فروردين 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بحث در قاعده هنگام شک در مرجحیت مزیتی بود که عقلا میتواند مرجح باشد. مرحوم ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 103 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 25 فروردين 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. مقتضای قاعده اولیه هنگام شک در مرجحیت یک امر به فرض اینکه مقتضای قاعده ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 102 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 24 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تفاوت نُسخ مرحوم آغا رضا همدانی میفرمایند: تفاوت نسخ موجب داخل شدن خبر د ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 101 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 23 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که به فرض قبول مرجح احدثیت، با ادله سایر مرجحات تعارض میکند و در مقام جم ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 100 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 18 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که ظاهر روایات اخذ به ارجحیت این است که این مرجح ناظر به تکلیف ما نیست ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 99 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 17 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اگر بگوییم احدثیت مرجحی تعبدی است باید خصوصیات مذکور در روایت را اخذ کرد. خصوصی ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 98 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 16 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در ترجیح به احدثیت بود. ادله مرجحیت این مرجح 5 روایت از احادیث باب 9 از ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 97 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 26 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ترجیح به احدثیت یکی از مرجحاتی که در تعارض خبرین ذکر شده است ترجیح به احدث ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 96 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 25 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث شد که مقبوله دلالت بر لزوم اخذ به مرجحات هنگام تعارض روایتین دارد. یک اشکال ...