نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 95 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ترجیح به صفات راوی صفات راوی در مرفوعه به روشنی از مرجحات متعارضین شمرده ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 94 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 19 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث این جلسه در این است که مراد از شهرت در مقبوله چیست؟ مرحوم خویی تطبیق دو صف ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 93 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در این بود که آیا میتوان در هنگام تعارض به روایات عامه توقف (قف عند الشبهه) ت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 92 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 11 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است خبر عمر بن حنظله گرچه سندا به خود «عمر بن حنظله» ضعف دارد اما به خاطر اینکه مشهور ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 91 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهار شنبه 6 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که مرحوم خویی بر خلاف مرحوم آخوند اخذ به مرجحات را مقید و مقدم بر اخبار ت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 90 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 5 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در تحلیل کلام مرحوم آخوند بود که روایات ترجیح را حمل به استحباب کرده و در متع ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 89 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 4 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که مرحوم آخوند در باب موافقت کتاب میفرمایند: عناوینی که در روایات برای خبر م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 88 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 29 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که مرحوم آخوند مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات را تخییر بین متعارضین م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 87 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 27 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است برخی از اخبار تخییر در جلسه قبل بیان شد. الخبرین الدال علی التوقف 1. ذیل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 86 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 26 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مقتضای قاعده اولی در متعارضین گذشت که سقوط متعارضین بود هم در مدلول مطابقی و هم ...