نسخه آزمایشی
جمعه, 24 مرداد 1399 - Fri, 14 Aug 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 85 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 21 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که برای این قاعده، دو تقریر ارائه شده است که اولین آنها قابل قبول نبود. ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 84 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تقریر دوم برای قاعده الجمع ممکن است مراد قائلین به این قاعده این نکته باشد ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 83 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 19 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است قبل از طرح قواعد تعارض مستقر، دو بحث از مباحث باقی مانده طرح میشود عدم سرایت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 82 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 14 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم مرحوم شهید صدر میفرمایند: منکرین انقلاب نسبت هم باید در مواردی تعارض عامی ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 81 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 13 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است نکته دیگری که مرحوم شهید صدر به آن اشاره کرده اند این است که در بعض موارد که قائ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 80 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حالت سوم از قسم دوم بود، یعنی جایی که دو عام نسبت عامین من وجه دارند و ه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 79 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 7 بهمن ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است از کبرای کلی بحث انقلاب نسبت فارغ شدیم. چند مسئله از صغریات بحث انقلاب نسب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 78 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ممکن است کسی در دفاع از انقلاب نسبت بگوید، در محاورات شرعیه، قرینه منفصل، علاوه ب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 77 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در مناط قرینیت قرائن منفصله بود. مرحوم شهید صدر مشغول تحقیق این مسئله بودند ک ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 76 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 30 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اشکال مرحوم شهید صدر به تقریر اول از انقلاب نسبت گذشت. اشکال ایشان به این برم ...