نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 75 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 28 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است نگاهی دوباره به ادعای مرحوم نایینی مبنی بر وقوع انقلاب نسبت گفتیم که مرحوم ن ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 74 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 24 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حالت سوم از قسم سوم) هر دو مخصص دارند و نسبت دو مخصص عامین من وجه است ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 73 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 23 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حالت سوم از قسم دوم بود. گفتیم که اگر دو عامین من وجه داشتیم که محل افتر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 72 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 22 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ادامه تطبیق فقهی بحث در تطبیق قاعده ای فقهی بر مسئله انقلاب نسبت بود که بر ق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 71 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 17 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تطبیق فقهی مرحوم خویی بحث این حالت (حالت دوم از قسم اول) را بر مسئله ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 70 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 16 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است کلام در مسئله ای بود که ذیل حالت دوم مطرح شده بود. گفتیم مرحوم نایینی در تخ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 69 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 15 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حالت دوم از قسم اول) یک عام است و مخصص هایی که عام و خاص مطلقند مثل عام «اکر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 68 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 9 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حالت 1 از قسم اول بود. گفتیم که در این قسم، رعایت ترتیب خاص هم موجب انقلاب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 67 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 8 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است چنانچه در جلسه گذشته گفتیم، بحث کبروی میان مرحوم آخوند و مرحوم نایینی بر سر این است ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 66 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 17 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است انقلاب نسبت آیا اگر چند دلیل با هم تعارض کردند، باید همه ادله را هم عرض با ...