نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 65 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 16 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تقریر اول مرحوم خویی ادعایی است مبنی بر قرینیت و دلیلی بر آن نیاورده اند. اما ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 64 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تقریر مرحوم نایینی برای تقدم خاص گفتیم که در مبنای مرحوم نایینی، عام دلال ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 63 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 11 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است دوران بین نسخ و تخصیص یکی دیگر از مواردی که اختلاف شده است که از موارد تعا ...
زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 62 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 10 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تقریر اول شهید صدر یکی از تقریرات شهید صدر برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی مبتن ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 61 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 4 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث بعدی در تعارض اطلاق شمولی با اطلاق بدلی است که آیا از مصادیق تعارض مستقر است ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 60 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 3 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که عامی که با مطلق محل اجتماع داشته باشد، در حال اتصال مانع انعقاد ظهور مطلق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 59 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 2 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است جواب قابل ارائه از جانب مرحوم آخوند به مرحوم نایینی گذشت. ایشان میتوانند در پاسخ ب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 58 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 27 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در تعارض عموم و اطلاق بود. چند قول در مسئله بیان شد که عمده قول اول و دوم ب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 57 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 26 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اصولیین، بعد از بحث از مقتضای قاعده اولیه، به ذکر مواردی از تعارض پرداخته اند که ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 56 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است نظر مرحوم آخوند در مقتضای قاعده هنگام تعارض، بنابر مسلک سببیت اشعری و معتزلی گ ...