نسخه آزمایشی
دوشنبه, 16 تیر 1399 - Mon, 6 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 55 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 20 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مقتضای قاعده اولیه هنگام تعارض دو اماره بنابر سببیت اشعری و معتزلی نظر م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 54 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در مقتضای قاعده هنگام تعارض دو اماره بود. گفتیم که بحث از مقتضای قاعده د ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 53 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 29 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اشکال در قول به تساقط به عنوان مقتضای قاعده اولی عند التعارض در جلسه 51 گف ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 52 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 28 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است کلام مرحوم خویی در مقتضای قاعده اولیه عند التعارض گذشت. ایشان معتقد بودند که مقتض ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 51 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 93 برگزار شده و در این جلسه بحث از تعارضات مستقر شروع میشود. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث اول در تعارضات مستقر، مقتضای قاعده ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 50 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 23 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است موارد و انحاء جمع عرفی 1. تقیه: در این نوعی یکی از متعارضین اخذو دیگری کل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 49 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 22 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تقریر 4 هیچ نوع دلالتی از نوع مفسریت و قرینیت در این موارد حاکم نیست که بخوا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 48 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 20 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است چهارمین شرط اعمال جمع عرفی این بود که تعارض دو مدلول از ناحیه علم اجمالی نباشد بل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 47 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 16 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اعمال قواعد جمع عرفی شرایطی دارد که اگر آنها نبودند باید رجوع به قواعد تعارض مس ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 46 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 6 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است وجه تقدیم خاص بر عام مرحوم نایینی وجه این تقدیم را از نوع حکومت میدانند. ...