نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 45 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 2 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است 3. گاهی هم متکلم شأن تخاطبش متناسب با توجیهات قبل نیست اما با توسعه دایره قرینیت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 44 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 1 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تحلیل وجه تقدیم اظهر در جایی که منفصل از ظاهر باشد در اینجا نیز، تزاحم در م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 43 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 31 شهریور 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در تحلیل چگونگی اظهر بر ظاهر است و مطلوب ما این است که ببینیم که آیا تقدیم ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 42 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 30 شهریور 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تعریف و احکام تعارض غیر مستقر گذشت. بحثی که باقی مانده، بحث از تقدیم اظهر بر ظ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهل و یکم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 28 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث چگونگی شکل گیری قرینیت در موارد قرینیت عرفیه در نگاه سید شهید صدر پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن ب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهلم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 27 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه به چگونگی شکل گیری قرینیت در موارد قرینیت عرفیه در نگاه سید شهید صدر پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ای ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و نهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 25 خرداد ماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه فرآیند شکل گیری قرینیت در موارد قرینیت عرفیه مورد برسی قرار گرفته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ای ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و هشتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 21 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه به احکام نظارت حکومتیه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. گفتیم حکومت قرینه ش ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و هفتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بررسی نظریه سید شهید صدر در باب «حکومت» به بحث محکم و متشابه و نحوه نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم پرداخته شده ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و ششم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 18 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه نظریه حکومت از نگاه سید شهید صدر بررسی شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. سید شهید صدر م ...