نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 19 تیر 1399 - Thu, 9 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و پنجم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ 17 خردادماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی نظریه «حکومت» از نگاه مرحوم خویی پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و چهارم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 13 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی نظریه حکومت از نگاه مرحوم خویی پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و سوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 12 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بررسی انحاء تعارض غیر مستقر، نگاهی اجمالی به نظریه ورود سید شهید صدر انداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداش ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و دوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 5 خردادماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی تنبیهات باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. در جلس ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و یکم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 31 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی تنبیهات باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. تنبیه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی ام درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 30 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی تنبیهات باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. تنبیه چها ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 29 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 22 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی تنبیهات باب تزاحم که از جانب سید شهید صدر و مرحوم نایینی ایراد شده است، پرداخته شد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و هشتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث حکم تزاحم در جایی که مرجحی در بین نیست پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و هفتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به حکم تزاحم در جایی که مرجحی وجود ندارد پرداخته شده است که ثمره این بحث صرفا کلامی است. قابل ذکر است که متن برد ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و ششم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 15 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادعای مرحوم نایینی در باب عدم رجوع به اهمیت در مقیدین بالقدرة الشرعی پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت ...