نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 184 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 11 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است در حرمت في الجمله لهو خلاف نيست. اما برخي از قدما مثل شيخ طوسي و محقق و شهيد و ... مطل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 183 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 10 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شيخ معتقد است كه از روايات معلوم است كه در امور محرم رجوع به قائف جائز نيست. اما ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 182 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 6 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است قيافه در لغت، از قوف به معني دنبال كردن شيء و آثار آن است و اصطلاح شده است براي ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 181 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه مرحوم شيخ مطلق اخبار از غائبات را بدليل خبر هيثم و خبر احتجاج، حرام ميدانست ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 180 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 4 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حكم رجوع به كاهن بود. در روايت هيثم (إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلًا رُبّ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 179 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 3 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه مفهوم كهانت هم در قول لغويين و هم در روايات اجمال داشت. اما قدر متيقن از آن كه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 178 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است خلافي در حرمت في الجمله كهانت نيست. مفهوم كهانت اما در مورد مفهوم كهانت، ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 177 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 29 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است نظر نهايي مرحوم شيخ اين شد كه حرمت تكليفي غش در جايي است كه قصد فريب داشته باشد. ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 176 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 28 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حكم وضعي غش مرحوم شيخ غش را به چند دسته تقسيم ميفرمايند: - اظهار صفتي كه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 175 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است نظر نهايي مرحوم شيخ اين بود كه معيار قصد تلبيس است چه در عيوب مخفي و چه عيوبي كه ...