نسخه آزمایشی
سه شنبه, 17 تیر 1399 - Tue, 7 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 164 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 25 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در مستثنیات سب بود. اولین استثناء، سب متجاهر به فسق است که ادله آن مطرح شد. ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 163 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 23 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مستثنیات سب المومن متجاهر به فسق مرحوم شیخ میفرمایند: سب متجاهر به فسق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 162 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 19 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در روایت اول باب 158 کتاب العشره بود. گفتیم که این روایت با اثبات ظلم و وز ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 161 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 18 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در ادله حرمت سب مومن بود. اولین دلیل اجماع بود که گفتیم در جایی که اجماع در ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 160 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 17 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است معمولا سب با شتم هم معنی و به معنی نسبت دادن مطلبی که موجب تنقیص و ایراد عیب و اها ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 159 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 16 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ضمان رشوه بحث در ضمان رشوه ای بود و گفتیم که اگر هدیه صحیحه بود قطعا ضمان ند ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 158 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 26 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ضمان مال الرشوة حکم ضمان در صورتی که رشوه به عنوان جعاله پرداخت شود در جلسه ق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 157 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 25 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حکم وضعی و ضمان مال الرشوة اگر مال رشوه برای صدور حکم به نفع رشوه دهنده داده ش ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 156 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در رشوه در غیر حکم بود. یکی دیگر از ادله ای که برای حرمت حالت دوم رشوه در غی ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 155 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 19 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در رشوه در غیر مقام قضاء و حکم بود. گفتیم که در صورتی که در مقابل کار حلالی پ ...