نسخه آزمایشی
شنبه, 16 اسفند 1399 - Sat, 6 Mar 2021
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 235 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 بهمن ماه 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. گفتیم که ظاهر از بیان روایات این است که هر دو امر ذکر شده در روایات با هم کف ...
زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 234 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 18 بهمن ماه 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. از روایات استفاده کردیم که غیبت موجب اثبات حقی برای مغتاب میشود و این حق باید ت ...
جلسه 233 / غیبت (18) (ادامه کفاره غیبت) متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 233 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 17 بهمن 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. مرحوم شیخ این بحث را ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 232 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 14 بهمن 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. مرحوم شیخ در ادامه بحث غیبت، از دواعی غیبت سخن گفته اند که بیشتر ورود به بحث م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 231 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 13 بهمن 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. قیود تعریف غیبت برای غیبت قیودی ذکر شده است که در صورت اثبات هر کدام د ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 230 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ 11 بهمن 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. گفتیم که از روایات بیش از حرمت عیب مستور قابل اثبات نیست. مرحوم شیخ میفرمایند: ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 229 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 10 بهمن 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بیان لغویین و فقها در تعریف غیبت گذشت. اما در روایات دو تعریف برای غیبت ذکر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 228 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 6 بهمن 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. مفهوم غیبت اجتماع قیود پنجگانه زیر قطعا موجب صدق غیبت میشود ولی در موار ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 227 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 5 بهمن ۹۴ برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. غیبت صبی ممیز مرحوم شیخ ابتدائا میفرمایند: ممیز در هر بابی تعریفی جداگا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 226 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 4 بهمن 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. ادله جواز غیبت مخالفین همانطور که در جلسه قبل هم گفتیم مرحوم شیخ ادله ...