نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 28 آذر 1397 - Wed, 19 Dec 2018
قرآن می فرماید این افراد آن هایی هستند که از ذکری اعراض می کنند که خدای متعال خودش به پیامبر تعلیم کرده و او را کمک کرده که به آسان ترین وجه این ذکر را منتقل بکند و دشواری هایش برداشته شود. ممکن است یک معلم مطلبی را که می خواهد به شاگرد تعلیم کند، دشوار تعلیم بکند و امکان تعلیم آسان برایش نباشد. ام ...
در دنیا جامعه مومنین بر محور امام شکل می گیرند. امام معصوم، علی الاطلاق معصوم است و اصلاً تحت نفوذ هوی و نفس و شیطان نیست. هیچ وقت دستگاه باطل در او کمترین نفوذی ندارد. اما در رده های پایین که می آیید، این طور نیست.زیرا همه اخلاص کامل ندارند. بعضی از درجات ایمان مثل درجه دهم ایمان است، و ممکن است آ ...
یک اتفاق خیلی سنگینی در حال وقوع است و یک آتش و جهنمی درست می‏شود که آتشگیران این جهنم آدم ها هستند. در ساده ترین سطح، آیا یک کسی که مردم را دعوت به گناه می‏کند اقامه گناه می‏کند اشاعه فحشا می‏کند این آدم بنزین جهنم نیست؟ نفسش جهنم را شعله ور می‏کند، تا آن ‏آدم هایی که توطئه های بزرگ بر علیه حضرت م ...
طرحی که با همسران جلو می‏برند غیر از طرحی است که با اهل بیت جلو می‏برند. حضرت می‏خواهد یک بیتی درست کند؛ اهل البیت و بیت النبوه دارد. و می‏خواهد یک بیت نبوت در عالم ایجاد کند و این ها اهل بیت نبوت هستند. همسران اهل بیت نبوت نیستند و فقط در خانواده حضرت هستند. حضرت یک برنامه ای دارند و برای جامعه ای ...
جامعه مومنین هم همینطور هستند؛ از آن ‏روزی که کنار امیرالمومنین ایستادند که سه نفر یا چهار نفر از جمله سلمان و ابوذر بودند؛ آنها ‏را در محاصره گذاشتند و حصار در مقابلشان چیدند تا روزی که صدها میلیون شدند این جامعه مومنین در محاصره و سختی بوده و این سختی هم سختی همراهی با امام است. اگر دامن امامشان ...
عهدهایی که از ما گرفته شده عهد توحید و نبوت و ولایت است که مکرر در روایات و آیات ‏آمده‏ که از انبیاء و مومنین در عالم قبل بر توحید نبوت ولایت، میثاق گرفته شده اما این مفسدین عهدها را زیرپا می‏گذارند و آن ‏رشته ای را که خدای متعال فرموده وصل کنید آن ‏را قطع می‏کنند؛ و بعد بساط فساد به پا می‏کنند. وق ...
اگر در جامعه ای بساط و قوائم توحید فرو ریخت و به جای آن قوائم کفر آمد، و هر چقدر فرهنگ جامعه ای بر مدار نفاق و باطنش کفر باشد ولو ظاهرش مسجد باشد مومنین نه تنها ذلیل بلکه اذل می‏‏شوند. لعنت خدا بر آنها جواب سلام امیرالمومنین را نمی‏‏دادند و دستشان را از خون سیدالشهداء شستند اما ایستادند و نماز ‏‏خو ...
انفاقی که در این سوره دستور داده شده ظاهراً از این نوع است. در شرایطی که دشمن کار را سخت می‏کند و فشار می‏آورد و می‏خواهد از طریق محاصره کردن جبهه مومنین را متفرق بکند، وظیفه مومنین اضافه می‏شود و آنها باید بیایند و امکاناتشان را بیاورند تا این جبهه استحکام پیدا کند. پیامبر هیچ محتاج به این ها نیست ...
بنابراین استغفار وجود مقدس رسول الله استغفاری برای تطهیر امت است. حضرت اقداماتی برای تطهیر می­کنند که یکی از آنها عاشورا است؛ یعنی عاشورا استغفار حضرت و اقدامی برای تطهیر است و با این اقدام امت پاک می‏شود. اگر عاشورا نباشد آلودگی ‏ای که از ناحیه جبهه کفر می‏آید و دامن مومنین را می‏گیرد، پاک نمی‏شود ...
این جریان نفاق، شاهد نیستند و در باطنشان شهودی نسبت به رسالت شما ندارند؛ بلکه کار خودشان را‏ می‏کنند همان چیزی که در‏ آیات ‏سوره جمعه هم آمده که‏ آنها ‏دنبال دنیا هستند و با دنیا فاصله نگرفتند. کسانی هستند که تمنای موت و لقاء الله ندارند و برعکس، حریص و شدید به دنیا و دنبال کار دیگری هستند؛ اما این ...