نسخه آزمایشی
شنبه, 21 تیر 1399 - Sat, 11 Jul 2020
بنابراین شیطان است که در نهایت انسانها را دعوت و وسوسه می کند و به سمت شرک سوق می دهد. اگر شیطان توانست انسانها را بت پرست کند کاری می کند که آنها سنگ بپرستند اما اگر نتوانست، آرام آرام آنها را به سمت ریا مراتب پایین تر شرک و نفاق سوق می دهد. عزیزی می فرمود: این شیطان کارش این است اگر بتواند نمی گذ ...
مغز عبادت دعا کردن است. دعا به این معناست که انسان فقر و اضطرارهای خود را می فهمد؛ این انسان مضطر به غیرخدا تکیه نمی کند و می داند آن کسی که می شود از او خواست، او که سمیع و مجیب است، می شنود و اجابت می کند، مهربان، قادر و حکیم است خداوند متعال است. به عبارت دیگر انسان می فهمد گرسنگی، تشنگی، خستگی ...
اتصال روح مؤمن به روح الله که شاید امام است از اتصال شعاع خورشید به خورشید شدیدتر است. اگر کسی مؤمن شد قبل از خود، نور خورشید و خورشید را می بیند. البته خورشید در خانه ما جا نمی شود پرتویی از خورشید که همراه ما است را می بینیم؛ به هر کجا نگاه می کنیم پرتویی از خورشید به شی تابیده و انسان اول پرتو خ ...
بنابراین عذاب غیر از سختی است ممکن است کسی در سختی قرار گرفته ولی در متن رحمت خدا باشد. حضرت سیدالشهدا در روز عاشورا غرق رحمت خدا بود ولی ایشان در سختی و ابتلا بود. اگر کسی وارد وادی توحید شود، ورود به وادی توحید حصن حصینی است که از عذاب خدا ایمن می شود. این حصن محیط رحمت خداست ولو پر از رنج و سختی ...
معنای این چند روایت این است که شکر مقاماتی دارد؛ اولین مقام این است که انسان بفهمد خداوند به او نعمت داده و کسی که از نعمت غافل است، نمی تواند شاکر باشد؛ عجب به نعمت بد است ولی غفلت از آن هم بد است. نعمت های خداوند به تعبیر قرآن قابل شمارش نیست و انسان باید متذکر یک به یک آن ها؛ اعم از ظاهری و باطن ...
هنگامی که انسان گناه می کند گناه به معنای خروج از فرمان و رضای حضرت حق است و معنایی دیگری ندارد. انسانی که هیچ عاملی جز خدای متعال در او اثر ندارد به عزت رسیده و اگر همه عوامل دست به دست هم دهند، کمترین تحول حالی و دگرگونی در او ایجاد نمی کنند این انسان معصوم است. چنین کسی اگر همه دنیا دست به دست ه ...