نسخه آزمایشی
شنبه, 21 تیر 1399 - Sat, 11 Jul 2020
يکي از بصيرت هايي که به ما مي دهند، همین افق گشايي هاست که با آن آدم را سير مي دهند. اگر انسان با اهل بيت و انبياء و اوليای خدا صلوات الله علیهم اجمعین همراه شد، او را سير مي دهند و وارد وادي حيات مي کنند؛ انسان را از دار دنيا که دار لهو و لعب است، وارد دارالحيوان مي کنند. حياتي دیگر در انسان دميده ...
تغییر تلقي انسان از موت و حيات است؛ تلقي ما اين است که مرگ پايان همه آرزوها و نقطه تقاطع ما با دنياست؛ استقامت در مسير اوليای خدا کار را به جايي مي رساند که می فهمیم بايد از حيات دنيا عبور کنيم؛ طبيعي است که وقتي نوبت به مرگ می رسد، ديگر نمي توانيم استقامت کنيم؛ حتی اگر تا قبل از این وهله کنار اولي ...
يکي از مغالطه های بسيار بزرگ در دوران جديد و همزمان با مطرح شدن ايده ترقي در غرب و جهاني شدن آن، اين است که در فرهنگ عمومي بشر وانمود کرده اند راه سعادت بشر، همان راه ترقي و توسعه همه جانبه غربی است؛ این يک مغالطه صددرصد بزرگ است و این توسعه و ترقی به هيچ وجه موجب سعادت بشر نيست؛ بلکه همان متاع حيا ...
بنابراین خداي متعال امتحانات، ابتلائات و فتنه هايي را براي اوليائش رقم زده و آن ها نیز با اختيار خود قبول کردند تا وارد اين وادي شوند و اين فتنه ها را بپذيرند؛ نوعی از اين فتنه ها همان فتنه دشمنان است؛ خدای متعال فرمود که اين درگيری ها فتنه و امتحان سنگين شماست؛ واقعه احراق بيت و عاشورا و... نیز عه ...