نسخه آزمایشی
جمعه, 13 تیر 1399 - Fri, 3 Jul 2020
در برخورد با مباحثی مثل سبک زندگی که هم در فرهنگ ما پیشینه تاریخی دارد و هم از یک زاویه بحث نو و جدیدی است که زادگاه آن ادبیات غرب است سه گونه ممکن است برخورد کنیم: گاهی این موضوعات را در مقیاس خرد و موضوعات مبتلا به فرد می بینیم. یعنی سبک زندگی را بحثی می بینیم که پیرامون روش زندگی افراد است. طبیع ...
پيش فرضهاي وحدت حوزه و دانشگاه
رابطه حوزه و دانشگاه از يك نگاه، همان رابطه بين دين و علم است. وحدت اين دو نهاد را نبايد به معناي «يكسان شدن» مد نظر داشت، بلكه بايد پيشنهاد هماهنگي حوزه و دانشگاه را در يك سازمان و شبكه ارائه كرد. هماهنگي حوزه و دانشگاه در مرحله برنامه ريزي است كه غير از يك انقلا ...
انگيزه پرداختن به بحث تحول علوم انساني به تشكيل حكومت ديني بازگشت مي كند. اگر ما به دنبال تشكيل حكومت ديني نبوديم، انگيزه اي هم برای توليد علوم انساني اسلامي نداشتيم. ايده «علم براي علم» و تقدّس مطلق دانش و اين كه از طريق دست يابی به دانش، به جهاني بنشسته در گوشه اي تبديل شويم و بتوانيم تصوير جهان ...
سخن گفتن در شأن معصومين (عليهم السلام) و مقامات آنها از جمله مقام امام صادق (عليه السلام)، كاري است كه در شأن خداي متعال و اولياء و بندگان مخلص اوست. اوليايي كه زيارت جامعه ي كبيره نازله اي از شئون آنهاست؛ در فرازهاي پاياني اين زيارت ما در دو جا از ساحت معصوم، از اينكه نتوانستيم آنچه در شأن آنهاست ...
«تعالی» يا «توسعه» تغييرات همه جانبه و هماهنگ یک موضوع در جهت خاص است، كه به افزايش تنوع و گوناگوني ابعاد و اجزاي آن و انسجام و يكپارچگي و پيوستگي هر چه بيشتر منجر گردد؛ به گونه اي كه يك معادله بر تمامي ساختار و تغييرات آن حاكم باشد. بر اين اساس، تعالی يا توسعه اجتماعي عبارت از تغييرات هماهنگ و همه ...