نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 - Thu, 6 May 2021
مرحوم سید در فرع پنجاه مسئله را مربوط به اخبار تحلیل ندانسته اند و به نوعی در مقام بیان موضوع خمس هستند که اگر مالی قبل از ارث متعلق خمس باشد باید وراث خمس آن را بپردازند و بعد ترقی کرده و فرموده اند اگر عین مال باقی نباشد نیز باید خمسی که به عهده مورث است پرداخت شود چراکه این خمس هم همانند سایر دی ...
همانطور که گفته شد قول صحیح در موضوع خمس این است که مطلق الفوائد متعلق خمس هستند و همه فوائد متعلق خمس هستند مگر اینکه در موردی دلیلی اقامه شود که متعلق خمس نیست. البته با توجه به اینکه در صحیحه علی بن مهزیار فوائد غیر مترقبه خمس فریضه دانسته شده است باید گفت که موضوع خمس فوائد، فوائد متعارف و متوق ...
مرحوم سید میفرمایند مطلق تکسبات بعد از مؤونه متعلق خمس هستند و اما در مثل هدیه که فایده ای است که احتیاج به قبول دارد و به یک معنی فایده قصدی است فرموده اند اقوی این است که متعلق خمس است. اما ایشان در بعض موارد که درآمدهای غیر قصدی هستند احتیاط واجب کرده اند و در مواردی هم فرموده اند اصلا فایده بر ...
کلام در موضوع خمس فوائد بود که آیا موضوع آن تکسبات است یا مطلق درآمدهای قصدی است یا مطلق فوائد است. همانطور که گفته شد واضح است که از روایات استفاده میشود که موضوع خمس مطلق فوائد است. حتی بعضی فرموده بودند که اگر مطلقاتی هم وجود نداشت بازهم از فحوای ادله استفاده میشود که همه فوائد متعلق خمس هستند ک ...
همانطور که گفته شد مباحث خمس فوائد پنج محور اصلی دارند یکی وجوب و دیگری تنقیح موضوع این خمس و سوم بررسی روایات تحلیل و مدلول آن و چهارم کیفیت تعلق خمس و بحث پنجم هم استثناء مؤونه است. تا اینجا اصل وجوب بررسی شد و موضوع هم اجمالا بررسی شد و گفته شد که مستفاد از روایات این است که موضوع خمس مطلق فوائد ...
مشهور و بلکه بالاتر از مشهور قائل اند که مهریه و عوض خلع متعلق خمس نیستند. برای این مطلب که مهریه و خلع با اینکه فایده هستند چطور متعلق خمس نیستند اینطور استدلال شده است که عدم تعلق خمس به این موارد امر متسالم فقهی است که کاشف از این است که قطعا مهریه متعلق خمس نیست. یعنی در این مسئله که اینطور مبت ...
همانطور که گفته شد مرحوم سید در خمس فوائد، موضوعات را چهار دسته کرده اند یکی تکسبات است که ایشان میفرمایند متعلق خمس هستند و دوم هدیه و وصیت است که ایشان میفرمایند اقوی این است که متعلق خمس است و در مواردی همانند ارث غیر محتسب توقف کرده و دسته چهارم همانند مطلق ارث است که ایشان میفرمایند متعلق خمس ...
در هبه و هدیه گفته شد که مانعی از تعلق خمس به آنها وجود ندارد اما درباره میراث، مرحوم سید در ارث غیر محتسب توقف و احتیاط کرده و در میراث محتسب فتوی به عدم خمس داده اند البته احتیاط مستحب را نیز بیان کرده اند.
مرحوم سید درباره میفرمایند اکتسابات قطعا متعلق خمس است اما نسبت به فوائدی که اکتساب نیست همانند هبه نیز فرموده اند علی الاقوی متعلق خمس است (البته ایشان هبه، هدیه و جایزه را بیان کرده اند که اختلافاتی بین آنهاست و ایشان میخواهند بفرمایند همگی متعلق خمس هستند) و در بعض موارد همانند ارث غیر محتسب و و ...
همانطور که گفته شد مرحوم سید قائل اند که همه انواع تکسبات متعلق خمس هستند و همچنین در اجارات و بلکه اجرت بر عبادات هم ایشان قائل به خمس هستند و حتی ایشان فرموده اند مطلق الفوائد متعلق خمس هستند لکن ایشان در مواردی هم به نحو احتیاط واجب حکم به پرداخت خمس کرده اند همانند ارث غیر محتسب و حاصل وقف خاص ...