نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 25 شهریور 1400 - Thu, 16 Sep 2021
حجت الاسلام و المسلمین میرباقری در ابتدا به تعریف عامی از مفهوم روشنفکری پرداختند و روشنفکر را کسی دانستند که با درکی که از تکامل اجتماعی دارد ورود به میدان می کند تا جامعه را از مسیر تکامل عبور دهد. ایشان فضای روشنفکری نخبگان مسلمان را دارای سه طیف سکولارهای مسلمان ،روشنفکران مسلمان و روشنفکران مذ ...
ایشان در توضیح اولین بخش از این رسالت با تمسک به حدیثی از امام رضا علیه السلام گفتند : اولین وظیفه ما آموختن معارف اهل بیت و تعلیم آن به دنیای تشنه امروز است . مقیاس رشد شیعیان و میزان سنجش جایگاه آنها ، آشنایی با روایات و داریت در روایات می باشد. ایشان در ادامه توضیح دادند که درایت در روایت همان م ...
در ابتدای این دیدار، معاون فرهنگی فارس، گزارشی از نفوذ و تأثیر رسانه ای این خبرگزاری ارائه کرد و در ادامه حجه الاسلام میرباقری درپاسخ به سؤالی به تبیین رسالت اصلی دفتر فرهنگستان در عرصه تولید علم پرداختند. ایشان وظیفه دفتر فرهنگستان را تولید مفاهیم بنیادی فرهنگ برشمردند و همین را شاخصه اصلی تمایز د ...