نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 05 مرداد 1396 - Thu, 27 Jul 2017

بررسی بحث معیت با امام عاشورا در دانشگاه امام صادق جلسه چهارم / حقیقت نصرت به امام و مقدمات رسیدن به این مقام

جلسه چهاردهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی / حقیقت حیات و روح در ارتباط با کلمه نور و سیر انسان در عوالم نور

جلسه ششم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی/ فلسفه تاریخ و قواعد حاکم بر سیر جریان حق و باطل و اختلاط آنها در این عالم  
آخرین مطالب